STRATEGIE PODATKOWE

Informacja dotycząca realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 (Pobierz PDF)

Niniejsza informacja została sporządzona w celu wypełnienia obowiązku przewidzianego przez art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym spółki będące podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek publikowania strategii podatkowej.

Arctic Paper Kostrzyn S.A. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1 w Kostrzynie nad Odrą, NIP 5980003701, została wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000082646. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż papieru oraz wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią cieplną i elektryczną. Strategia podatkowa Spółki zakłada należyte wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych oraz wywiązywanie się z obowiązków administracyjnych.

 • informacje o stosowanych procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Podatkowej

Organizacja procesu realizacji obowiązków podatkowych jest w Spółce następująca:

 1. Nadzór nad realizacją obowiązków podatkowych sprawuje Zarząd Spółki;
 2. Pracownicy Działu Finansowego przy współpracy pracowników innych działów Spółki zajmują się realizacją obowiązków z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku akcyzowego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, oraz podatku od nieruchomości w zakresie kalkulacji podatków oraz obowiązków administracyjnych (w tym składania deklaracji). Są oni odpowiedzialni za terminowe dokonywanie zapłat z tytułu powyższych podatków, a także wypełnianie innych obowiązków administracyjnych.
  Pracownicy Działu Personalnego przy współpracy pracowników innych działów Spółki zajmują się realizacją obowiązków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kalkulacji podatków oraz obowiązków administracyjnych (w tym składania deklaracji).
 3. Pobór i zapłata podatków dokonywana jest przez dedykowanych pracowników Działu Finansów oraz Działu Personalnego Spółki na podstawie posiadanej dokumentacji.

W ramach prowadzenia działalności Arctic Paper Kostrzyn S.A. stosuje procedury podatkowe, obejmujące rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.

 • informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Działania Spółki mające na celu prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego obejmują:

 • identyfikację zdarzeń powodujących powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkulację i zapłatę stosownych podatków na konto właściwego urzędu;
 • sporządzanie i składanie właściwym organom dokumentów podatkowych takich jak deklaracje, sprawozdania i informacje;
 • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • sporządzenie analiz porównawczych;
 • monitorowanie transakcji oraz uzgodnień w rozumieniu odpowiednich przepisów w celu właściwego raportowania schematów podatkowych.

W 2021 roku Spółka realizowała obowiązki podatnika w zakresie podatków: CIT, VAT, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości a także była płatnikiem w zakresie podatku CIT i PIT.

Spółka posiada procedurę raportowania schematów podatkowych (MDR). W okresie za który składana jest informacja w ocenie Spółki nie wystąpił obowiązek raportowania, Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółka posiada sumę bilansową aktywów wynoszącą 705 227 tys. złotych. W okresie za który składana jest informacja wystąpiły następujące transakcje, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej:

 • koszty z tytułu refaktur transportu i marketingu od Arctic Paper S.A.,
 • transakcja zarządzania płynnością z Arctic Paper S.A.,
 • udzielenie gwarancji spłaty kredytu Arctic Paper S.A.
 • informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

W okresie, za który składana jest informacja nie wystąpiły działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika lub podmiotów powiązanych. Nie planowano także takich działań w przyszłości.

 • informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych

W 2021 roku złożono następujące wnioski o interpretację indywidualną:

 • w dniu 16 lutego w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • w dniu 23 marca w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • w dniu 5 lipca w zakresie przepisów ustawy o podatku akcyzowym;
 • w dniu 20 października w zakresie podatku od towarów i usług;
 • w dniu 10 listopada w zakresie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2021 roku Spółka nie składała wniosków o ogólną interpretację przepisów podatkowych oraz wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej lub akcyzowej.

 • informacja na temat dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W okresie, za który składana jest informacja Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach i krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową..


Informacja dotycząca realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 (Pobierz PDF)

Niniejsza informacja została sporządzona w celu wypełnienia obowiązku przewidzianego przez art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym spółki będące podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek publikowania strategii podatkowej.

Arctic Paper Kostrzyn S.A. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1 w Kostrzynie nad Odrą, NIP 5980003701, została wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000082646. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż papieru oraz wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią cieplną i elektryczną. Strategia podatkowa Spółki zakłada należyte wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych oraz wywiązywanie się z obowiązków administracyjnych.

 • informacje o stosowanych procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Podatkowej

Organizacja procesu realizacji obowiązków podatkowych jest w Spółce następująca:

 1. Nadzór nad realizacją obowiązków podatkowych sprawuje Zarząd Spółki;
 2. Pracownicy Działu Finansowego przy współpracy pracowników innych działów Spółki zajmują się realizacją obowiązków z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku akcyzowego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, oraz podatku od nieruchomości w zakresie kalkulacji podatków oraz obowiązków administracyjnych (w tym składania deklaracji). Są oni odpowiedzialni za terminowe dokonywanie zapłat z tytułu powyższych podatków, a także wypełnianie innych obowiązków administracyjnych.
  Pracownicy Działu Personalnego przy współpracy pracowników innych działów Spółki zajmują się realizacją obowiązków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kalkulacji podatków oraz obowiązków administracyjnych (w tym składania deklaracji).
 3. Pobór i zapłata podatków dokonywana jest przez dedykowanych pracowników Działu Finansów oraz Działu Personalnego Spółki na podstawie posiadanej dokumentacji.

W ramach prowadzenia działalności Arctic Paper Kostrzyn S.A. stosuje procedury podatkowe, obejmujące rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.

 • informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Działania Spółki mające na celu prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego obejmują:

 • identyfikację zdarzeń powodujących powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkulację i zapłatę stosownych podatków na konto właściwego urzędu;
 • sporządzanie i składanie właściwym organom dokumentów podatkowych takich jak deklaracje, sprawozdania i informacje;
 • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • sporządzenie analiz porównawczych;
 • monitorowanie transakcji oraz uzgodnień w rozumieniu odpowiednich przepisów w celu właściwego raportowania schematów podatkowych.

W 2020 roku Spółka realizowała obowiązki podatnika w zakresie podatków: CIT, VAT, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości a także była płatnikiem w zakresie podatku CIT i PIT.

Spółka posiada procedurę raportowania schematów podatkowych (MDR). W okresie za który składana jest informacja w ocenie Spółki nie wystąpił obowiązek raportowania, Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółka posiada sumę bilansową aktywów wynoszącą 666 508 tys. złotych W okresie za który składana jest informacja wystąpiły następujące transakcje, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej:

 • koszty z tytułu refaktur transportu i marketingu od Arctic Paper S.A.,
 • otrzymanie finansowania od Arctic Paper S.A.,
 • transakcja zarządzania płynnością z Arctic Paper S.A.,
 • udzielenie gwarancji spłaty kredytu Arctic Paper S.A.,
 • udzielenie finansowania Arctic Paper Investment GmbH,
 • informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

W okresie, za który składana jest informacja nie wystąpiły działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika lub podmiotów powiązanych. Nie planowano także takich działań w przyszłości.

 • informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych

W 2020 roku złożono następujące wnioski o interpretację indywidualną:

 • w dniu 6 lutego w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • w dniu 20 października w zakresie podatku od nieruchomości.

W 2020 roku Spółka nie składała wniosków o ogólną interpretację przepisów podatkowych oraz wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej lub akcyzowej.

 • informacja na temat dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W okresie, za który składana jest informacja Spółka nie dokonywała rozliczeń na terytoriach i krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Kontrast